הקוד האתי של ISA

מבוא

כמהנדסים , מדענים , מחנכים, טכנאים , אנשי מכירות ומנהלים בתחום מקצועי חשוב והמתוחכם ובמטרה לפעול ולשמר על רווחת הציבור ובמטרה לקיים סטנדרט מקצועי גבוה ולשמור עליו, וכחברי ISA , הננו מחויבים לכללים האתיים הבאים:

סעיף 1

חברי הארגון חייבים להחשיב כערך עליון ומעל לכל את נושאי הבטיחות , בריאות ורווחת הקהילה והציבור בעת מילוי תפקידם. על החברים לדווח למעבידיהם או ללקוחותיהם או לרשות הנוגעת לעניין על מקרה של אפשרות של פגיעה בערכים הללו.
חברים חייבים לשמור בסודיות ובחסיון עובדות ,נתונים ואינפורמציה שהגיעה לידיהם במהלך עבודתם. אינפורמציה מסוג זה תותר לפרסום רק ברשות מפורשת של המעביד או הלקוח. כל פעילות מקצועית של חבר הארגון תעשה ביושר וביושרה, ונקיה ומרוחקת מכל מעשה הונאה.

סעיף 2
חברי הארגון יבצעו עבודות ושירותים רק בתחומים שבהם יש להם ההכשרה המקצועית והנסיון המעשי הראוי.
חברי הארגון מחויבים לשמור על רמתם המקצועית ולעשות כל מאמץ להתעדכן בטכנולוגיות החדשות.
החברים יפעלו באופן שיקנה את הערכת הציבור לפועלם המקצועי ולשירותים שהם מספקים.

סעיף 3

חברים יכתבו דוחות או ישמיעו הצהרות פומבית אך ורק באופן אובייקטיבי וחסר פניות, ויצרפו כל חומר רלוונטי לחוות הדעת המקצועית, ההצהרה או העדות.
חברים יפעלו באופן ריאלי וביושרה בעת ביצוע הערכות מקצועיות או בעת הצגת תביעות, וכל זאת תוך התבססות על נתונים קיימים.
על חברים להעריך נכונה את תרומתם של עמיתים למקצוע, ולהשמיע ביקורת רק מתוך חיפוש האמת.

סעיף 4

חברים יפעלו בתחומים המקצועיים לטובת מעסיקיהם או לקוחותיהם כ"אנשי אמון", ולא יהיו מעורבים בכל פעילות העלולה להשפיע, או הנראית כעלולה להשפיע, על כושר השיפוט שלהם או על טיב השרות שהם נותנים.
חברים יקבלו תמורה או תשלום כספי או אחר, רק מצד אחד עבור עבודה או שרות מסוים, אלא אם הוסכם אחרת ע"י שני הצדדים באופן מפורש.
חברים לא יקבלו ולא יתנו מתנות, תשלומים או שירותים, באופן ישיר או באופן עקיף, בסכום העולה על ערך השרות שהם מספקים, מכל מי שיש לו קשרים עסקיים עם מעבידיהם או עם לקוחותיהם.

סעיף 5

חברים המציגים מועמדות לתפקיד או בקשה להעסקה, יעשו זאת באופן שמבטא נכונה ובאמת את ניסיונם המקצועי, השכלתם הפורמלית, כישוריהם המיוחדים, חברות באגודות מקצועיות ועוד . כל זה יעשה ללא הגזמה ובהתאם לכללים והחוקים הקיימים בארץ ההעסקה.

סעיף 6

חברים מחויבים לפעול ולחיות בהתאם לחוקים הקיימים, ומחויבים לפעול בהתאם לסטנדרטים מקצועיים הגבוהים ביותר, ולהשתמש בכישוריהם ובידיעותיהם לטובת כלל החברה והאנושות.